U završnoj je fazi izrada glavnog/izvedbenog projekta Južne gradske luke
Objavljeno: 23.11.2016. \\ Vaše vijesti. \\ Rovinj. \\ 8557 pregleda \\ likes 0 comments 0

Lučka uprava Rovinj u završnoj je fazi izrade glavnog/izvedbenog projekta Južne gradske luke. Naime, u tijeku je pribavljanje potrebnih suglasnosti javnih tijela, odnosno na korak smo dobivanja građevinske dozvole.

Planiranje i projekti trajali su više od dva desetljeća. Dugo je to razdoblje, ali Južna luka je iznimno osjetljivo područje i zbog svoje funkcionalne i zbog svoje estetske i tradicijske komponente. Problemi sa kojima su se projektanti morali uhvatiti u koštac bili su mnogobrojni i kompleksni. Nakon mnogobrojnih planova, studija, i ispitivanja možemo biti ponosni na glavni projekat, koji osim što će riješiti problematiku komunalnih vezova (450 novih vezova), zadovoljiti će i sve standarde, norme sigurnosti i što je najbitnije - minimalno će narušiti vizuru našeg predivnog grada.

Projekt je podijeljen u  tri dijela kako bi se i kompletna investicija (procijenjena na 10 mil €) mogla realizirati u tri faze.

Obzirom na obim investicije i njezinu kapitalnu vrijednost, istu planiramo kandidirati na EU fondove.

U ovome trenutku ne raspolažemo sa točnom informacijom koji će to fondovi biti i koliko će se sredstava uspjeti realizirati, jer to ćemo saznati tek  nakon ishođenja građevinskih dozvola i kandidature.

Nakon zatvaranja ACI marine zbog adaptacije i rekonstrukcije, problem kroničnog pomankanja komunalnih a i nautičkih vezova povećao se još više, stoga je  Lučka uprava  Rovinj učinila sve kako bi  pronašla što hitnije i što jeftinije rješenje problema. Dakle, NE ODUSTAJE se od projekta realizacije Južne gradske luke, već  se tražilo rješenje za 200-tinjak brodica za koje se nije uspio naći alternativni smještaj kojeg je nudio ACI.

Zajedno sa Gradom Rovinjem, rješenje smo pronašli u sjevernom dijelu uvale Valdibora, odmah ispred starog „mandrača“ bolnice. Radi se o relativno plitkom području pješćanog dna. Plaža se ne bi narušila ili prenamjenila u luku. Naprotiv, razmišljamo kako bi zajedno sa Gradom proširili područje projekta, oplemen ili sadašnju plažu na sjevernom dijelu te  zaustavili eroziju iste.

Osnovni cilj realizacije komunalne lučice Mandrač (ili S.Pelagio) je pridobivanje kvalitetnog idejnog urbanističkog i oblikovnog rješenja  područja obuhvata.

 

Posebni ciljevi su :

 • optimalni prostorni koncept  u odnosu na širi i uži kontekst,
 • osiguranje funkcionalne i  oblikovne kvalitete područja obuhvata,
 • racionalnost i ekonomičnost rješenja,
 • stvaranje novih 200 komunalnih vezova,
 • valoriziranje plaže u sjevernom dijelu uvale Valdibora.

Akvatorij novo-planirane komunalne luke izložen je valovima  jugo-zapadnog i zapadnog smjera. U uvali najveće valove generira vjetar garbin, smjera SW.  Iz tog razloga u rješenju nove luke predviđa se lukobran primjerene dužine za zaštitu akvatorija dok se postojeći vertikalni lukobran zapadno od predviđene luke (postojeća lučica) preporuča dodatno utvrditi kamenometom na morskoj strani.

 

Do sada su izrađene:

 • Programske smjernice,
 • Detaljna batimetrija,
 • Geodetska podloga,
 • Maritimni elaborat: numeričko modeliranje valovanja uvale Valdibora,
 • Hidroarheologija.

 

 U tijeku je izrada:

 • Idejnog rješenja oblika lukobrana (odobrenje konzervatora),
 • Idejnog projekta sistematizacije plovila,
 • Geofizička i geotehnička istraživanja te
 • Potreba procjene utjecaja na okoliš.

 

Preostaje realizacija:

 • Maritimne studije,
 • Izvedbenog projekta te
 • Ishođenje građevinske dozvole.

 

Izrada navedenog projekta ujedno poslužiti će i kao  stručna podloga za provedbu  strategije uređenja užeg akvatorija uvale Valdibora.

Realizacijom navedenog projekta, uvjerenja smo da će se ujedno i poboljšati i prometna infrastruktura i sam promet navedenog naselja.

Naravno, ovo nisu jedini projekti na kojima radi  Lučka uprava Rovinj. Zajedno sa gradskom upravom aktivno smo uključeni i oko realizacije projektne dokumentacije ribarske infrastrukture i razvoja kompletne sjeverne luke … Ideja, posla i projekata u tijeku ima puno. Prema svakom projektu pristupati ćemo kao i do sada: prema propisima i pravilima sturke, studiozno i u skladu sa razvojnim planovima grada. 

Heroj Grada
Komentari.