U Rovinju će se urediti dvije plaže “Val de Lesso” i “Dr. Martin Horvat”
Objavljeno: 15.03.2016. \\ Vaše vijesti. \\ Rovinj. \\ 4770 pregleda \\ likes 457 comments 33

MINISTARSTVO TURIZMA SUFINANCIRA PRVU SA 700.000 TE DRUGU PLAŽU SA 800.000 KN Grad Rovinj kreće u uređenje 2 plaže. Naime, Rovinj je na poziv Ministarstva turizma iz Fonda za razvoj turizma povukao 700.00 kn za plažu Val de Lesso (Borik) a potom je Istarska županija uz Bolnicu povukla 800.00 kn za uređenje plaže Bolnica 1 u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Dr. Martin Horvat".

Inače, Gradu Rovinj-Rovigno su dosad iz Fonda za razvoj turizma, od 2014. godine kada je on utemeljen, odobrena sredstva za izradu projektne dokumentacije za plaže Val de Lesso (Borik), te plaže Val de Castelan i Punta Križ. Projekti uređenja 2 rovinjske plaže u sukladnosti su sa: “Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, sa “Strategijom za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020“, sa “Županijskom razvojnom strategijom Istarske županije 2011.-2013.“, sa “11 tematskih ciljeva financijske perspektive 2014.-2020.“, sa “Doprinosom 5 temeljnih ciljeva strategije Europa 2020“, “Master planom turizma za Grad Rovinj-Rovigno“, te “Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji“:

U Regionalnom programu plaža Val de Lesso (Borik) uvrštena je kao “Uređena – mjesna plaža” namijenjena obiteljima sa djecom a plaže Bolnica 1 i Bolnica 2 uvrštene su kao “Uređena – urbana” plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima.

Plaža „VAL DE LESSO“ javna je plaža sveukupnog obuhvata 14.247m2 u dužini obalnog pojasa od 170 m, koja se nalazi između Valdalisa i naselja Borik. Ovdje će se urediti prostor javne plaže u funkciji turističke rekreacije u koristeći sve prirodne resurse, u skladu s razvojnim i socijalnim potrebama društvene zajednice te stvoriti u sjevernoj zoni grada uređenu plažu za građane grada Rovinja i turiste. Uređenjem javne plaže Val de Lesso (Borik) želi se stvoriti dodatna turistička infrastruktura, koja će ponuditi dodatne sadržaje i ponudu na plaži.

Troškovi u I. fazi obuhvaćaju između ostalog i izgradnju obalne šetnice od betonskih opločnika; plato za kemijske toaletne kabine, površinu za svlačionice, zonu za spasilačku službu, pristupe plažu sa 6 stubišta i rampom za pristup osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, Obalni potporni zid...

Plaža „BOLNICA 1“ obuhvatit će suvremeno antropološko izvođenje arhitekture i dizajna za medicinsku namjenu cijelog kompleksa terapeutske plaže. Zahvat bi trebao obuhvaćati uređenje partera sunčališta i kontaktnog pojasa sa okolišem bolnice te rekonstrukciju postojećih objekata. Zahvati i oblikovanje plaže trebali bi biti usredotočeni na olakšanje korištenja plaže osobama sa zdravstvenim poteškoćama, ali i na poboljšanje i povećanje palete usluge koja Grad Rovinj nudi samim turistima.

S obzirom na turistički razvoj Grada Rovinja i Istarske Županije, terapeutska plaža će biti od iznimne važnosti za inicijalno pozicioniranje u segmentu medicinskog turizma, gdje će slobodnim pristupom na sigurnoj plaži svaki turist nositelj višeg stupnja invalidnosti imati mogućnost uživati u svojem ljetovanju znajući da ima mogućnost se kupati u sasvim sigurnom okruženju. Ovakvo sasvim sigurno okruženje predstavlja sportsko rekreacijska plaza u potpunosti adaptirana za osobe sa visokim stupnjem invaliditeta u sklopu Bolničkog kompleksa, na kojoj se planiraju zaposliti trenirane spasioce. Činjenica da je terapeutska plaža otvorenog tipa garantira korištenje svim osobama sa visokim stupnjem invaliditeta (turisti i domaće stanovništvo), a činjenica da se plaža nalazi ispred Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj, garantira 24-satnu liječničku hitnu pomoć i intervenciju u slučaju neželjenog događaja.

Po tome plaža Bolnica 1 i 2 u Rovinju biti će jedina sportsko rekreacijska plaža za osobe sa zdravstvenim poteškoćama koja pruža tako visok stupanj sigurnosti na cijelom Jadranu. Pozicioniranje Grada Rovinja u segmentu Medicinskog turizma kao sigurna destinacija u potpunosti spremna za prihvat osoba sa teškim invaliditetom i njenih obitelji, uz planirani rast noćenja od 1,8% u prvoj godini.

Vrijednost ukupne investicije za plaže Bolnica 1 i 2 u Rovinju-Rovigno jest: 1 583 893,50 HRK + PDV.

(J. Vitasović / Regional Express / foto: S. Tkalčec)

Heroj Grada
Komentari.